سم حشره کش دیمتوات

نام تجاری: رکسیون

- دیمتوات حشره کشی است سیستمیک تماسی و گوارشی از گروه سموم ارگانو فسفره که بر علیه شته سبز معمولی و شته سمس غلات، آفات پنبه،چغندرقند،شپشکهای درختان میوه سردسیری، شته وتریپس، سویا، نماتد ساقه یونجه و سایر حشرات مکنده در باغات و مزارع بکار برده میشود. این ترکیب برای زنبور عسل خطرناک است.

مکانیسم اثر: دیمتوات از طریق مهار آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی جانور عمل می نماید . استیل کولین به عنوان ناقل پیام عصبی در فضای بین سیناپسی عمل میکند و موجب تحریک اکسون بعدی میشود. دیمتوات در بدن حشره موجب تجمع آن در سیناپس شده و در نتیجه تحریک رشته عصبی بعدی به صورت مستمر ادامه می یابد. چون آنزیم کولین استراز لازم برای تجزیه استیل کولین در فضای بین سیناپسی و حذف این تحریک بواسطه دیمتوات بلوکه شده است.

موارد مصرف: پنبه،غلات،چغنرقند،درختان میوه سردسیری،سویا و یونجه.

دستور مصرف: علیه شته سب معمولی و شته سمس غلات-علیه آفات پنبه و چغندر-شپشک های درختان میوه سردسیری-شته ها، تریپس ها و سایر حشرات مکنده سویا- نماتد ساقه یونجه محلول پاشی به میزان 1 در 1000.

از مصرف این سم روی درختان میوه هسته دار خودداری نمایید.

برای کنترل تریپس پنبه به روش ضدعفونی بذر برای کنترل شپشک ها توأم با روغن ولک استفاده شود.

بسته بندی: 10بطری 1 لیتری در هر کارتن

تولید کشور چین

 

چاپ  ایمیل