گلایفوزیت - جین فاندا

  • علف کش
  • بازدید: 290

گلایفوزیت علف کشی است که توسط برگ و ساقه سبز گیاهان جذب شده و از طریق سیمپلاست و آپوپلاست به بخش های مختلف گیاه منتقل میشود.

- برای کاهش مصرف و تأثیر بهتر توصیه میشود مقدار لازم سورفکتانتهای مجاز و یا 1/5 تا 2 کیلوگرم سولفات آمونیوم به ازای هر صد لیتر آب با محلول گلایفوزیتمخلوط شود.

- نام تجاری ثبت شده سازمان حفظ نباتات برای این محصول رانداپ می باشد

- علف کشی از گروه اسید فسفونیک است.

- جذب از طریق شاخ و برگ گیاه و قابل انتقال به بخشهای مختلف از طریق سیمپلاست و سپس آپوپلاست.

- از ریختن بر روی شاخ و برگ درختان جوان خودداری شود.

- اختلاط با فری گیت یا سولفات امونیوم میزان مصرف را کاهش می دهد (0/5درصد فری گیت و یا 2درصد سولفات آمونیوم)

- بهترین نتیجه جهت کنترل علف های باریک چندساله زمانی بدست می آید که این گونه ها حداقل در مرحله 4 تا 5 برگی بوده و ارتفاع آنها حداقل 10 سانتی متر می باشد)

- بهترین زمان استفاده برای کنترل پهن برگ های چندساله، نزدیک مرحله گلدهی این گونه هاست.

در زمان گلدهی قندها به سمت ریشه ( اندام های زیرزمینی مثل ریزوم ها) در حرکت هستند و کنترل مؤثرتری ایجاد میشود.

میزان مصرف: درختان میوه (4 تا 12 لیتر در هکتار) و نیشکر (1 تا 2 درصد)

زمان مصرف: درختان میوه : مرحله گلدهی - نیشکر : بعد از رویش علفهای هرز به صورت لکه ای

بسته بندی: 10 بطری 1 لیتری در هر کارتن

درجه کیفی A

تولید کشور چین

چاپ  ایمیل