شرکت دلتا سبد مطلوبی از کودهای تک عنصری و کامل مایع ان پی کا تولید شده در کشورهای رده اول و همچنین تولیدات داخلی تراز اول را گرد هم آورده است